Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  proti burinám  >  Na burinu, Herbicídy  >  Agro Bofix prípravok proti burinám v okrasných trávnikoch 50 ml
Vyprodáno

Agro Bofix prípravok proti burinám v okrasných trávnikoch 50 ml

-5%

Agro Bofix prípravok proti burinám v okrasných trávnikoch 50 ml
Naša cena
5.92 EUR s DPH 
Ušetríte 0.34 EUR (5%)
Cena pred slevou
6.26 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.92 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03383
EAN:8594013422734
Výrobca:Dow AgroSciences s.r.o.
Značka:Bofix  (web)
Bofix
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Zloženie

Účinná látka: klopyralid (vo forme monoetanolamínu) 20 g/l (približne 2,42 % hm.).), fluroxypyr (vo forme meptylu) 40 g/l (približne 5,29 % hm.), fluroxypyr (vo forme meptylu) 40 g/l (približne 5,29 % hm.), fluroxypyr (vo forme meptylu) 40 g/l (približne 5,29 % hm.)), MCPA (vo forme draselnej soli) 200 g/l (cca.)

Nebezpečné látky v prípravku, na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný: draselná soľ MCPA (CAS: 5221-16-9), fluroxypyr (ISO) (CAS 81406-37-3), rozpúšťadlový benzín (CAS 64742-94-5), etoxylované alkoholy (CAS 68131-39-5).

Balenie
50 ml +-5 % v PET fľaši v kartónovej škatuli s príbalovým letákom.

Upozornenie

Dráždi oči. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. Nedýchajte plyny/dym/výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. Tento materiál a jeho obal sa musia zlikvidovať bezpečným spôsobom.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare alebo štít na tvár. V prípade nedostatočného vetrania použite vhodné prostriedky na ochranu dýchacích ciest. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozrite si osobitné pokyny alebo karty bezpečnostných údajov.

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudí a životné prostredie.

Informácie o prvej pomoci v prípade expozície človeka výrobku: Všeobecné pokyny: Ak sa u vás vyskytnú zdravotné problémy alebo ak máte pochybnosti, oznámte to svojmu lekárovi a poskytnite mu informácie uvedené na etikete alebo v príbalovom letáku. Prvá pomoc pri vdýchnutí aerosólu: Prerušte expozíciu, odstráňte sa z ošetrovanej oblasti. Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev. Postihnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom, ak je to možné, a potom pokožku dobre opláchnite. Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Vyberte kontaktné šošovky, ak ich používate, a zároveň vypláchnite oči veľkým množstvom čistej, vlažnej vody. Kontaktné šošovky sa nedajú opätovne použiť a musia sa zlikvidovať. Prvá pomoc pri náhodnom požití: vypláchnite ústa vodou alebo vypite asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte vracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o výrobku, s ktorým obeť pracovala, a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (i event. následnú liečbu) sa môžete poradiť s Toxikologickým informačným centrom: telefón 224 919 293 alebo 224 915 402.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
5.92 EUR
80%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Agro Bofix prípravok proti burinám v okrasných trávnikoch 50 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Zloženie

Účinná látka: klopyralid (vo forme monoetanolamínu) 20 g/l (približne 2,42 % hm.).), fluroxypyr (vo forme meptylu) 40 g/l (približne 5,29 % hm.), fluroxypyr (vo forme meptylu) 40 g/l (približne 5,29 % hm.), fluroxypyr (vo forme meptylu) 40 g/l (približne 5,29 % hm.)), MCPA (vo forme draselnej soli) 200 g/l (cca.)

Nebezpečné látky v prípravku, na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný: draselná soľ MCPA (CAS: 5221-16-9), fluroxypyr (ISO) (CAS 81406-37-3), rozpúšťadlový benzín (CAS 64742-94-5), etoxylované alkoholy (CAS 68131-39-5).

Balenie
50 ml +-5 % v PET fľaši v kartónovej škatuli s príbalovým letákom.

Upozornenie

Dráždi oči. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. Nedýchajte plyny/dym/výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. Tento materiál a jeho obal sa musia zlikvidovať bezpečným spôsobom.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare alebo štít na tvár. V prípade nedostatočného vetrania použite vhodné prostriedky na ochranu dýchacích ciest. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozrite si osobitné pokyny alebo karty bezpečnostných údajov.

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudí a životné prostredie.

Informácie o prvej pomoci v prípade expozície človeka výrobku: Všeobecné pokyny: Ak sa u vás vyskytnú zdravotné problémy alebo ak máte pochybnosti, oznámte to svojmu lekárovi a poskytnite mu informácie uvedené na etikete alebo v príbalovom letáku. Prvá pomoc pri vdýchnutí aerosólu: Prerušte expozíciu, odstráňte sa z ošetrovanej oblasti. Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev. Postihnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom, ak je to možné, a potom pokožku dobre opláchnite. Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Vyberte kontaktné šošovky, ak ich používate, a zároveň vypláchnite oči veľkým množstvom čistej, vlažnej vody. Kontaktné šošovky sa nedajú opätovne použiť a musia sa zlikvidovať. Prvá pomoc pri náhodnom požití: vypláchnite ústa vodou alebo vypite asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte vracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o výrobku, s ktorým obeť pracovala, a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (i event. následnú liečbu) sa môžete poradiť s Toxikologickým informačným centrom: telefón 224 919 293 alebo 224 915 402.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.92 EUR
80%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ