Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Škodcovia rastlín Insekticídy  >  Bayer Garden Calypso 480SC proti savým a žravým škodcom 30 ml
Vyprodáno

Bayer Garden Calypso 480SC proti savým a žravým škodcom 30 ml

-8%

Bayer Garden Calypso 480SC proti savým a žravým škodcom 30 ml
Naša cena
9.08 EUR s DPH 
Ušetríte 0.75 EUR (8%)
Cena pred slevou
9.83 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 9.08 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03359
EAN:8592542006302
Výrobca:Bayer AG Germany
Značka:Bayer - Calypso®  (web)
Bayer - Calypso®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspenzného Koncentrátu na riedenie vodou na ochranu jabloní, čerešní, višní, sliviek proti žravým škodcom, jadrovín a kôstkovín proti voškám, zemiakov proti pásavke zemiakovej, proti škodcom repky olejnej (ozimnej a jarnej) a horčice bielej ak ochrane okrasných rastlín proti húseniciam, chrobákom a voškám.

Pôsobenie prípravku:
Calypso 480 SC obsahuje účinnú látku thiacloprid zo skupiny chloronicotinylů. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed, má vynikajúce systémové vlastnosti a nový spôsob účinku spočíva v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný ako pri acetylchilinesterásy, avšak tiakloprid je len pomaly inaktivovaný. Jeho trvalé pôsobenie vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu zasiahnutého cieľového organizmu.

Oblasť použitia:
Zemiaky - Pásavka zemiaková - 1-1,5 ml / 3-5 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL = 21. Aplikácia sa vykonáva v čase maxima liahnutia lariev.

Jablone - kvetovke Jabloňový - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - marec, apríl, máj
Poznámka: OL = 14. Aplikácia proti dospelým sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle v štádiu myšieho uška jablone.

Jablone - Obaľovač jablkový - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Možno s ošetrením začať už bezprostredne po vrchole letovej Vlny obaľovača. Najneskôr treba ošetrovať ak sa nakladené vajíčka nachádzajú v štádiu "" čierne hlavičky "". Vhodný predovšetkým pre škodcov 2. generácie.

Jablone - Piliarka jablčná - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, zvyčajne na konci kvitnutia jabloní, tj. v dobe opadávania korunných plátkov.

Jablone - Podkopníčci - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Opakujte max. 2x za vegetáciu.

Jablone - Zobonoska ovocná - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Opakujte max. 2x za vegetáciu.

Jadroviny - Vošky - 1,5-2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle pri objavení sa prvých kolónií vošky. Pri silnom tlaku škodca je vhodné použiť vyššiu dávku, ktorá umožňuje rýchlejší nástup účinnosti a dlhšiu reziduálne pôsobenie.

Jadroviny - Prezimujúci škodcovia - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - marec, apríl, máj
Poznámka: Ošetrujeme v období od pučania až do začiatku ružového púčika jablone.

Okrasné rastliny - Chrobáky - 2,5 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl, august, september
Poznámka: OL = 2

Okrasné rastliny - Húsenice - 2,5 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl, august, september
Poznámka: OL = 2

Okrasné rastliny - Voška - 2,5 ml / 10 l vody - Postrek - celoročne
Poznámka: OL = 2

Kôstkoviny - Vošky - 1-2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle pri objavení sa prvých kolónií vošky. Pri silnom tlaku škodca je vhodné použiť vyššiu dávku, ktorá umožňuje rýchlejší nástup účinnosti a dlhšiu reziduálne pôsobenie.

Kôstkoviny - Prezimujúci škodcovia - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - marec, apríl, máj
Poznámka: Ošetrujeme na začiatku pučania.

Slivky - Obaľovač slivkový - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - júl
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. S ošetrením možno začať bezprostredne po vrchole letovej Vlny obaľovača. Najneskôr treba ošetrovať ak sa nakladené vajíčka nachádzajú v štádiu "" čierne hlavičky "". Vhodný predovšetkým proti škodcom 2. generácie.

Slivky - Piliarky - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj
Poznámka: OL = 14. Piliarka slivková, piliarka žltá. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, Zvyčajná odporúčaná na konci kvitnutia sliviek.

Čerešňa - Vrtule čerešňová - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Proti dospelým v čase ich zvýšeného náletu na signalizačnej dosky, proti najmladším larvám v dobe maxima vykladení vajíčok. Predovšetkým u neskorých odrôd je potreba ošetrenie po 12 - 14 dňoch opakovať.

Višňa - Vrtule čerešňová - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Proti dospelým v čase ich zvýšeného náletu na signalizačnej dosky, proti najmladším larvám v dobe maxima vykladení vajíčok. Predovšetkým u neskorých odrôd je potreba ošetrenie po 12 - 14 dňoch opakovať.

Použitie

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuje rovnoměrný pokryv porostu.

Aplikace přípravku: Aplikace přípravku se provádí postřikem nebo rosením, běžnými pozemními postřikovači anebo rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití. Maximální počet ošetření na porost během vegetace: 2x.

Zloženie

Nebezpečné látky: thiakloprid, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Účinná látka: thiakloprid 480 g/l (40,4% hm.)

Upozornenie

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při expozici nebo podezření na ni: volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Hořlavá kapalina 4.třídy nebezpečnosti dle ČSN 650201. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí, podezření na alergickou reakci apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. Při vyhledávání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402. První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici, přejděte mimo ošetřovanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litr) vody. Nevyvolávejte zvracení. Zvracení vyvolat pouze jestliže: 1. Pacient je plně při vědomí. 2. Lékařská pomoc není snadno dostupná. 3. Bylo požito větší množství (více než obsah ústní dutiny). 4. Doba od požití je menší než 1 hodina. Zvratky se nesmí dostat do dýchacího traktu. Okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Lékaři poskytnout informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bayer Garden Calypso 480SC proti savým a žravým škodcom 30 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspenzného Koncentrátu na riedenie vodou na ochranu jabloní, čerešní, višní, sliviek proti žravým škodcom, jadrovín a kôstkovín proti voškám, zemiakov proti pásavke zemiakovej, proti škodcom repky olejnej (ozimnej a jarnej) a horčice bielej ak ochrane okrasných rastlín proti húseniciam, chrobákom a voškám.

Pôsobenie prípravku:
Calypso 480 SC obsahuje účinnú látku thiacloprid zo skupiny chloronicotinylů. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed, má vynikajúce systémové vlastnosti a nový spôsob účinku spočíva v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný ako pri acetylchilinesterásy, avšak tiakloprid je len pomaly inaktivovaný. Jeho trvalé pôsobenie vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu zasiahnutého cieľového organizmu.

Oblasť použitia:
Zemiaky - Pásavka zemiaková - 1-1,5 ml / 3-5 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL = 21. Aplikácia sa vykonáva v čase maxima liahnutia lariev.

Jablone - kvetovke Jabloňový - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - marec, apríl, máj
Poznámka: OL = 14. Aplikácia proti dospelým sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle v štádiu myšieho uška jablone.

Jablone - Obaľovač jablkový - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Možno s ošetrením začať už bezprostredne po vrchole letovej Vlny obaľovača. Najneskôr treba ošetrovať ak sa nakladené vajíčka nachádzajú v štádiu "" čierne hlavičky "". Vhodný predovšetkým pre škodcov 2. generácie.

Jablone - Piliarka jablčná - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, zvyčajne na konci kvitnutia jabloní, tj. v dobe opadávania korunných plátkov.

Jablone - Podkopníčci - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Opakujte max. 2x za vegetáciu.

Jablone - Zobonoska ovocná - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Opakujte max. 2x za vegetáciu.

Jadroviny - Vošky - 1,5-2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle pri objavení sa prvých kolónií vošky. Pri silnom tlaku škodca je vhodné použiť vyššiu dávku, ktorá umožňuje rýchlejší nástup účinnosti a dlhšiu reziduálne pôsobenie.

Jadroviny - Prezimujúci škodcovia - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - marec, apríl, máj
Poznámka: Ošetrujeme v období od pučania až do začiatku ružového púčika jablone.

Okrasné rastliny - Chrobáky - 2,5 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl, august, september
Poznámka: OL = 2

Okrasné rastliny - Húsenice - 2,5 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl, august, september
Poznámka: OL = 2

Okrasné rastliny - Voška - 2,5 ml / 10 l vody - Postrek - celoročne
Poznámka: OL = 2

Kôstkoviny - Vošky - 1-2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle pri objavení sa prvých kolónií vošky. Pri silnom tlaku škodca je vhodné použiť vyššiu dávku, ktorá umožňuje rýchlejší nástup účinnosti a dlhšiu reziduálne pôsobenie.

Kôstkoviny - Prezimujúci škodcovia - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - marec, apríl, máj
Poznámka: Ošetrujeme na začiatku pučania.

Slivky - Obaľovač slivkový - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - júl
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. S ošetrením možno začať bezprostredne po vrchole letovej Vlny obaľovača. Najneskôr treba ošetrovať ak sa nakladené vajíčka nachádzajú v štádiu "" čierne hlavičky "". Vhodný predovšetkým proti škodcom 2. generácie.

Slivky - Piliarky - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj
Poznámka: OL = 14. Piliarka slivková, piliarka žltá. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, Zvyčajná odporúčaná na konci kvitnutia sliviek.

Čerešňa - Vrtule čerešňová - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Proti dospelým v čase ich zvýšeného náletu na signalizačnej dosky, proti najmladším larvám v dobe maxima vykladení vajíčok. Predovšetkým u neskorých odrôd je potreba ošetrenie po 12 - 14 dňoch opakovať.

Višňa - Vrtule čerešňová - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL = 14. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie. Proti dospelým v čase ich zvýšeného náletu na signalizačnej dosky, proti najmladším larvám v dobe maxima vykladení vajíčok. Predovšetkým u neskorých odrôd je potreba ošetrenie po 12 - 14 dňoch opakovať.

Použitie

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuje rovnoměrný pokryv porostu.

Aplikace přípravku: Aplikace přípravku se provádí postřikem nebo rosením, běžnými pozemními postřikovači anebo rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití. Maximální počet ošetření na porost během vegetace: 2x.

Zloženie

Nebezpečné látky: thiakloprid, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Účinná látka: thiakloprid 480 g/l (40,4% hm.)

Upozornenie

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při expozici nebo podezření na ni: volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Hořlavá kapalina 4.třídy nebezpečnosti dle ČSN 650201. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí, podezření na alergickou reakci apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. Při vyhledávání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402. První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici, přejděte mimo ošetřovanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litr) vody. Nevyvolávejte zvracení. Zvracení vyvolat pouze jestliže: 1. Pacient je plně při vědomí. 2. Lékařská pomoc není snadno dostupná. 3. Bylo požito větší množství (více než obsah ústní dutiny). 4. Doba od požití je menší než 1 hodina. Zvratky se nesmí dostat do dýchacího traktu. Okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Lékaři poskytnout informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ