Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Elektrické, na baterky  >  Air Wick Magnolie & Čerešňa náhradná náplň 19 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Air Wick Magnolie & Čerešňa náhradná náplň 19 ml

Air Wick Magnolie & Čerešňa náhradná náplň 19 ml
Naša cena
2.6 EUR s DPH 
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.60 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:40514
EAN:5011417538791
Výrobca:Reckitt Benckiser
Značka:Air Wick®  (web)
Air Wick®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Druh:elektrický osvěžovač
Použitie

1. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru.
2. Držte náplň vo zvislej polohe a vložte ju hlboko do spodnej časti zariadenia, kým nebudete počuť cvaknutie.
3. Zariadenie s kazetou vložte do elektrickej zásuvky.
4. Ak chcete zmeniť intenzitu uvoľňovania vône, otočte ovládačom na hornej strane prístroja.
5. Ak chcete vymeniť kazetu, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Stlačte zariadenie vpredu a jemne potiahnite náplň smerom nadol.

Upozornenie

Poznámka: Používajte v súlade s návodom na použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Pri výmene alebo vyberaní kazety odpojte elektrický spotrebič zo zásuvky. Neumiestňujte elektrický spotrebič na miesto, kde by sa mohol prevrátiť. Fľašu s elektrickým zariadením vždy držte vo zvislej polohe. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nedotýkajte sa knôtu a po manipulácii s náplňou liekovky si vždy umyte ruky. Nedotýkajte sa elektrického osviežovača vzduchu mokrými rukami alebo kovovými predmetmi. Elektrický spotrebič by sa nemal používať nepretržite, na noc vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Dlhodobé používanie jednej elektrickej zásuvky sa neodporúča.

Pokyny na bezpečné zaobchádzanie a predlekársku starostlivosť: Osoby s citlivosťou na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Použitý obal zlikvidujte na mieste určenom obcou na likvidáciu odpadu! Obal je možné recyklovať až po jeho úplnom vyprázdnení.

Špecifické riziko: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Spotrebujte najlepšie do 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
2.60 EUR
90%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Air Wick Magnolie & Čerešňa náhradná náplň 19 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Druh:elektrický osvěžovač
Použitie

1. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru.
2. Držte náplň vo zvislej polohe a vložte ju hlboko do spodnej časti zariadenia, kým nebudete počuť cvaknutie.
3. Zariadenie s kazetou vložte do elektrickej zásuvky.
4. Ak chcete zmeniť intenzitu uvoľňovania vône, otočte ovládačom na hornej strane prístroja.
5. Ak chcete vymeniť kazetu, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Stlačte zariadenie vpredu a jemne potiahnite náplň smerom nadol.

Upozornenie

Poznámka: Používajte v súlade s návodom na použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Pri výmene alebo vyberaní kazety odpojte elektrický spotrebič zo zásuvky. Neumiestňujte elektrický spotrebič na miesto, kde by sa mohol prevrátiť. Fľašu s elektrickým zariadením vždy držte vo zvislej polohe. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nedotýkajte sa knôtu a po manipulácii s náplňou liekovky si vždy umyte ruky. Nedotýkajte sa elektrického osviežovača vzduchu mokrými rukami alebo kovovými predmetmi. Elektrický spotrebič by sa nemal používať nepretržite, na noc vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Dlhodobé používanie jednej elektrickej zásuvky sa neodporúča.

Pokyny na bezpečné zaobchádzanie a predlekársku starostlivosť: Osoby s citlivosťou na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Použitý obal zlikvidujte na mieste určenom obcou na likvidáciu odpadu! Obal je možné recyklovať až po jeho úplnom vyprázdnení.

Špecifické riziko: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Spotrebujte najlepšie do 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.60 EUR
90%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ