Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Škodcovia rastlín Insekticídy  >  Bayer Garden Decis Protech insekticíd ovocie a zelenina 2 x 5 ml
Vyprodáno

Bayer Garden Decis Protech insekticíd ovocie a zelenina 2 x 5 ml

-7%

Bayer Garden Decis Protech insekticíd ovocie a zelenina 2 x 5 ml
Naša cena
2.12 EUR s DPH 
Ušetríte 0.17 EUR (7%)
Cena pred slevou
2.29 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.12 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1700819
EAN:8590322002537
Výrobca:Bayer AG Germany
Značka:AgroBio® Decis  (web)
AgroBio® Decis
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Insekticídny prípravok typu emulzie olej vo vode na ničenie živočíšnych škodcov na repke olejnej a horčici, zemiakoch, obilninách, ovocných drevinách, vínnej réve, na lucerne, strukovinách, zelenine, kukurici siatej, ľanu, jahôd .

  • proti širokému spektru savých a žravých škodcov
  • efektívny účinok
  • pôsobí aj pri nízkych teplotách

Použitie:
Borovica - Chrobáky - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=28

Borovica - Hrebeňule - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=28

Borovica - Motýle - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún, júl
Poznámka: OL=28

Zemiaky - Mandelinka zemiaková - 1 ml / 2-6 l vody - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=14. Aplikujte v čase maxima liahnutia lariev, spravidla v čase, keď prvý vyliahnuté larvy dosiahnu najviac 2. až 3. larválneho štádia.

Brukvovitá zelenina - Blyskáčik repkový - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Brukvovitá zelenina - Dřepčíci - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100m2 - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte tesne po vzídení alebo výsadbe.

Brukvovitá zelenina - Húsenice - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=7. Aplikujte pri výskyte škodcov.

Brukvovitá zelenina - Krytonosci - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Brukvovitá zelenina - Pilatka repková - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Cibuľa - Vŕtalka pórová - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=10. Aplikácia v čase hromadného rojenia imág až do začiatku liahnutia lariev.

Hrach - Vošky - 1 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=7. Aplikujte na začiatku kvitnutia proti voškou pri výskyte. Ošetrený Hrách nsmí byť skrmovanie.

Hrach - Strapky - 1 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=7. Aplikujte na začiatku kvitnutia proti voškou pri výskyte. Ošetrený Hrách nsmí byť skrmovanie.

Jablone - Obaleč jablkový - 2 ml / 10 l vody - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL=28. Aplikujte podľa signalizácie.

Jadroviny - Saví a žraví škodcovia - 1 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl
Poznámka: OL=28. Aplikujte pri výskyte škodcov. Prípravok hubí kvetovke jabloňovitého, piliarky, podkopníčky, obaľovača, piadivky, húsenice rôznych motýľov, vošky a rad ďalších škodcov.

Jahody - Kvetopas jahôdkový - 1,5 ml / 2-6 l vody / 100m2 - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte pred kvetom.

Okrasné rastliny - Saví a žraví škodcovia - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - celoročne
Poznámka: OL=3. Aplikujte podľa výskytu savých a žravých škodcov. Okrem roztočcov. Dávka vody sa volí v závislosti na druhú a vzrastu kultúry. Pred vlastným ošetrením okrasných rastlín sa odporúča vopred overiť ich citlivosť k prípravku v daných miestnych podmienkach.

Kôstkoviny - Saví a žraví škodcovia - 1 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl
Poznámka: OL=28. Mimo marhuľku a broskyňa. Aplikujte pri výskyte škodcov. Prípravok hubí kvetovke jabloňovitého, piliarky, podkopníčky, obaľovača, piadivky, húsenice rôznych motýľov, vošky a rad ďalších škodcov.

Pór - Vŕtalka pórová - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=10. Aplikácia v čase hromadného rojenia imág až do začiatku liahnutia lariev.

Paradajky - Mandelinka zemiaková - 1 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=14. Aplikujte v čase maxima liahnutia lariev, spravidla v čase, keď prvý vyliahnuté larvy dosiahnu najviac 2. až 3. larválneho štádia.

Vinič réva - Obaleči - 2-2,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, júl, august
Poznámka: OL=21. Aplikujte pri začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice 1. generácie sa spravidla liahnu v 2. polovici mája, húsenice 2. generácie v 2. polovici júla.

Reďkovka - Blyskáčik repkový - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Reďkovka - Drepčíky - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte tesne po vzídení alebo výsadbe.

Reďkovka - Húsenice - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=7. Aplikujte pri výskyte škodcov.

Reďkovka - Krytonosci - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Reďkovka - Pilatka repková - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Čerešňa - Vrtuľa čerešňová - 2-2,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=28. Aplikujte podľa signalizácie, max. do začiatku liahnutia lariev.

Obsah : 2x5 ml na 12-30 l aplikačnej kvapaliny až na 200-300 m2.

Pôsobenie prípravku
Deltametrín, účinná látka lieku Decis Protech, je svetlostály syntetický pyretroid. Hubí škodcov ako dotykový a požerivý jed s významným repelentným účinkom proti celému radu škodcov, najmä voškam a čiastočným ovicídnym účinkom. Roztočca neničí. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli pri aplikácii rovnomerne zasiahnuté všetky časti rastlín.
Účinkuje aj pri nižších teplotách. Pri vysokých aplikačných teplotách (nad 24°C) sa účinnosť pyretroidných účinných látok môže znižovať. V týchto prípadoch je vhodné insekticídy s pyretroidnou účinnou látkou aplikovať po poklese teplôt, obvykle skoro ráno alebo neskôr večer.

Zloženie

Nebezpečná směs obsahuje následující nebezpečné látky: deltamethrin.

Účinná látka: deltamethrin 15 g/l (1,5%).

Upozornenie

Hořlavá kapalina a páry. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Informace o první pomoci naleznete v příbalovém letáku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bayer Garden Decis Protech insekticíd ovocie a zelenina 2 x 5 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Insekticídny prípravok typu emulzie olej vo vode na ničenie živočíšnych škodcov na repke olejnej a horčici, zemiakoch, obilninách, ovocných drevinách, vínnej réve, na lucerne, strukovinách, zelenine, kukurici siatej, ľanu, jahôd .

  • proti širokému spektru savých a žravých škodcov
  • efektívny účinok
  • pôsobí aj pri nízkych teplotách

Použitie:
Borovica - Chrobáky - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=28

Borovica - Hrebeňule - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=28

Borovica - Motýle - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún, júl
Poznámka: OL=28

Zemiaky - Mandelinka zemiaková - 1 ml / 2-6 l vody - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=14. Aplikujte v čase maxima liahnutia lariev, spravidla v čase, keď prvý vyliahnuté larvy dosiahnu najviac 2. až 3. larválneho štádia.

Brukvovitá zelenina - Blyskáčik repkový - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Brukvovitá zelenina - Dřepčíci - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100m2 - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte tesne po vzídení alebo výsadbe.

Brukvovitá zelenina - Húsenice - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=7. Aplikujte pri výskyte škodcov.

Brukvovitá zelenina - Krytonosci - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Brukvovitá zelenina - Pilatka repková - 1-1,5 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Cibuľa - Vŕtalka pórová - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=10. Aplikácia v čase hromadného rojenia imág až do začiatku liahnutia lariev.

Hrach - Vošky - 1 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=7. Aplikujte na začiatku kvitnutia proti voškou pri výskyte. Ošetrený Hrách nsmí byť skrmovanie.

Hrach - Strapky - 1 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=7. Aplikujte na začiatku kvitnutia proti voškou pri výskyte. Ošetrený Hrách nsmí byť skrmovanie.

Jablone - Obaleč jablkový - 2 ml / 10 l vody - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL=28. Aplikujte podľa signalizácie.

Jadroviny - Saví a žraví škodcovia - 1 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl
Poznámka: OL=28. Aplikujte pri výskyte škodcov. Prípravok hubí kvetovke jabloňovitého, piliarky, podkopníčky, obaľovača, piadivky, húsenice rôznych motýľov, vošky a rad ďalších škodcov.

Jahody - Kvetopas jahôdkový - 1,5 ml / 2-6 l vody / 100m2 - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte pred kvetom.

Okrasné rastliny - Saví a žraví škodcovia - 1-1,5 ml / 10 l vody - Postrek - celoročne
Poznámka: OL=3. Aplikujte podľa výskytu savých a žravých škodcov. Okrem roztočcov. Dávka vody sa volí v závislosti na druhú a vzrastu kultúry. Pred vlastným ošetrením okrasných rastlín sa odporúča vopred overiť ich citlivosť k prípravku v daných miestnych podmienkach.

Kôstkoviny - Saví a žraví škodcovia - 1 ml / 10 l vody - Postrek - apríl, máj, jún, júl
Poznámka: OL=28. Mimo marhuľku a broskyňa. Aplikujte pri výskyte škodcov. Prípravok hubí kvetovke jabloňovitého, piliarky, podkopníčky, obaľovača, piadivky, húsenice rôznych motýľov, vošky a rad ďalších škodcov.

Pór - Vŕtalka pórová - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: OL=10. Aplikácia v čase hromadného rojenia imág až do začiatku liahnutia lariev.

Paradajky - Mandelinka zemiaková - 1 ml / 2-6 l vody / 100 m2 - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=14. Aplikujte v čase maxima liahnutia lariev, spravidla v čase, keď prvý vyliahnuté larvy dosiahnu najviac 2. až 3. larválneho štádia.

Vinič réva - Obaleči - 2-2,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, júl, august
Poznámka: OL=21. Aplikujte pri začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice 1. generácie sa spravidla liahnu v 2. polovici mája, húsenice 2. generácie v 2. polovici júla.

Reďkovka - Blyskáčik repkový - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Reďkovka - Drepčíky - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte tesne po vzídení alebo výsadbe.

Reďkovka - Húsenice - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=7. Aplikujte pri výskyte škodcov.

Reďkovka - Krytonosci - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Reďkovka - Pilatka repková - 1-1,5 ml / 2-6 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte pri výskyte škodcov.

Čerešňa - Vrtuľa čerešňová - 2-2,5 ml / 10 l vody - Postrek - máj, jún
Poznámka: OL=28. Aplikujte podľa signalizácie, max. do začiatku liahnutia lariev.

Obsah : 2x5 ml na 12-30 l aplikačnej kvapaliny až na 200-300 m2.

Pôsobenie prípravku
Deltametrín, účinná látka lieku Decis Protech, je svetlostály syntetický pyretroid. Hubí škodcov ako dotykový a požerivý jed s významným repelentným účinkom proti celému radu škodcov, najmä voškam a čiastočným ovicídnym účinkom. Roztočca neničí. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli pri aplikácii rovnomerne zasiahnuté všetky časti rastlín.
Účinkuje aj pri nižších teplotách. Pri vysokých aplikačných teplotách (nad 24°C) sa účinnosť pyretroidných účinných látok môže znižovať. V týchto prípadoch je vhodné insekticídy s pyretroidnou účinnou látkou aplikovať po poklese teplôt, obvykle skoro ráno alebo neskôr večer.

Zloženie

Nebezpečná směs obsahuje následující nebezpečné látky: deltamethrin.

Účinná látka: deltamethrin 15 g/l (1,5%).

Upozornenie

Hořlavá kapalina a páry. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Informace o první pomoci naleznete v příbalovém letáku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ