Hlavná stránka  >  Kozmetika  >  vlasy  >  Farby a farbenie vlasov  >  Odfarbovače, melíry  >  Absolute Cosmetics The Natural melír na vlasy sáčok 20 g
Ponúkame iba tovar skladom

Absolute Cosmetics The Natural melír na vlasy sáčok 20 g

výraznější, bezprašný

-5%

Absolute Cosmetics The Natural melír na vlasy sáčok 20 g
Naša cena
1.45 EUR s DPH 
Ušetríte 0.07 EUR (5%)
Cena pred slevou
1.52 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.45 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2002940
EAN:0745114651754
Výrobca:Korea
Značka:Absolute® Cosmetics 
Absolute® Cosmetics
Verzia produktu
Zoznam viac
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Použitie

na vybrané pramene vlasov naneste melír zmiešaný s peroxidom (1:2).

Správnu úroveň osvetlenia nájdete v tabuľke:

3 stupne zosvetlenia - 6% peroxid - cca 20 minút
4 stupne zosvetlenia - 9% peroxid - cca 25 minút
6 stupňov zosvetlenia - 12% peroxid - cca 35 minút

Zloženie

Peroxodisíran draselný, peroxodisíran amónny, peroxodiSíran sodný a metasilikát disodný.

Upozornenie

Počas aplikácie používajte ochranné rukavice. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde ku kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc.

Môže zosilniť požiar, oxidačný prostriedok. Môže byť korozívny pre kovy. Zdravotne škodlivý pri požití. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia.

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. V prípade požitia zavolajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, umyte ju veľkým množstvom vody. Ak sa nadýchate, presuňte osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. V prípade zasiahnutia očí ich niekoľko minút jemne oplachujte. Vyberte kontaktné šošovky. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
1.45 EUR
100%
Spokojená
1.45 EUR
80%
Zatím nevyzkouseno.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Absolute Cosmetics The Natural melír na vlasy sáčok 20 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

na vybrané pramene vlasov naneste melír zmiešaný s peroxidom (1:2).

Správnu úroveň osvetlenia nájdete v tabuľke:

3 stupne zosvetlenia - 6% peroxid - cca 20 minút
4 stupne zosvetlenia - 9% peroxid - cca 25 minút
6 stupňov zosvetlenia - 12% peroxid - cca 35 minút

Zloženie

Peroxodisíran draselný, peroxodisíran amónny, peroxodiSíran sodný a metasilikát disodný.

Upozornenie

Počas aplikácie používajte ochranné rukavice. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde ku kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc.

Môže zosilniť požiar, oxidačný prostriedok. Môže byť korozívny pre kovy. Zdravotne škodlivý pri požití. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia.

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. V prípade požitia zavolajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, umyte ju veľkým množstvom vody. Ak sa nadýchate, presuňte osobu na čerstvý vzduch a udržujte ju v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. V prípade zasiahnutia očí ich niekoľko minút jemne oplachujte. Vyberte kontaktné šošovky. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.45 EUR
100%
Spokojená
1.45 EUR
80%
Zatím nevyzkouseno.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ