Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Riedidlá, rozpúšťadlá  >  Severochema toluénový rozpúšťadlo a čistič 420 ml
Vyprodáno

Severochema toluénový rozpúšťadlo a čistič 420 ml

-6%


Severochema toluénový rozpúšťadlo a čistič 420 ml
Naša cena
1.63 EUR s DPH 
Ušetríte 0.11 EUR (6%)
Cena pred slevou
1.74 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.63 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:61938
EAN:8595009243203
Výrobca:Severochema
Značka:Toluen 
Toluen
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Toluénový rozpúšťadlo a čistič možno použiť na odmasťovanie, na čistenie strojov a zariadení a všade tam, kde sa bežne používa toluén. Technický benzín, obsiahnutý v prípravku, zlepšuje jeho odmasťovacie a čistiace vlastnosti.

 • Je špeciálne organické rozpúšťadlo (napr. na riedenie lepidiel, čistenie a odmasťovanie).
 • Toluén sa používa ako rozpúšťadlo v priemysle (náhrada za toxickejší benzén).
 • Slúži ako rozpúšťadlo vo farbách, náteroch, syntetických vôňach, lepidlách, atramentoch a čistiacich prostriedkoch.

Pri vdýchnutí je zdraviu škodlivý.

!!!Predaj toluénu musí byť s vyhláškou č. 284/2006!!!

Použitie
 • Výrobek se aplikuje dle návodu.
 • Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření pro práci s hořlavinami a s látkou manipulovat v dobře větraném prostoru.
 • Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.
Zloženie

Toluenové rozpouštědlo a čistič lze použít k odmašťování, čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čisticí vlastnosti.

Technické vlastnosti: Skupenství (při 20 °C): kapalina Barva: čirá bezbarvá až mírně nažloutlá Zápach (vůně): charakteristický aromatický Bod (rozmezí bodu) tání (°C): neuvádí se Bod (rozmezí bodu) varu (°C): 90 - 150 Bod vzplanutí (°C): -11
Hořlavost: hořlavina 1. třídy
Teplota vznícení: (°C): 255
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 7,0; dolní mez (% obj.): 0,93 Relativní hustota (při 20 °C): 0,83 – 0,86 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě: 0,5 g/l (toluen) - v tucích: neuvádí se Obsah celkového organického uhlíku 0,91 kg.kg−1 VOC (těkavé organické látky) 860 g/l

Složení:Toluenové rozpouštědlo a čistič toluen (REACH 01-2119471310-51-xxxx) a Uhlovodíky, C6-C7, isoAlkany, cyklické, <5% n-hexanu (REACH 01-2119486291-36-xxxx) nebo benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (REACH 01-2119475133-43-0011).

Upozornenie

Bezpečnostní upozornění
Vysoce hořlavý. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s očima. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při potřísnění oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Ve všech těžších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
1.63 EUR
100%
je to toluen
Diskusia k produktu
Diskusia k: Severochema toluénový rozpúšťadlo a čistič 420 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Toluénový rozpúšťadlo a čistič možno použiť na odmasťovanie, na čistenie strojov a zariadení a všade tam, kde sa bežne používa toluén. Technický benzín, obsiahnutý v prípravku, zlepšuje jeho odmasťovacie a čistiace vlastnosti.

 • Je špeciálne organické rozpúšťadlo (napr. na riedenie lepidiel, čistenie a odmasťovanie).
 • Toluén sa používa ako rozpúšťadlo v priemysle (náhrada za toxickejší benzén).
 • Slúži ako rozpúšťadlo vo farbách, náteroch, syntetických vôňach, lepidlách, atramentoch a čistiacich prostriedkoch.

Pri vdýchnutí je zdraviu škodlivý.

!!!Predaj toluénu musí byť s vyhláškou č. 284/2006!!!

Použitie
 • Výrobek se aplikuje dle návodu.
 • Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření pro práci s hořlavinami a s látkou manipulovat v dobře větraném prostoru.
 • Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.
Zloženie

Toluenové rozpouštědlo a čistič lze použít k odmašťování, čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čisticí vlastnosti.

Technické vlastnosti: Skupenství (při 20 °C): kapalina Barva: čirá bezbarvá až mírně nažloutlá Zápach (vůně): charakteristický aromatický Bod (rozmezí bodu) tání (°C): neuvádí se Bod (rozmezí bodu) varu (°C): 90 - 150 Bod vzplanutí (°C): -11
Hořlavost: hořlavina 1. třídy
Teplota vznícení: (°C): 255
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 7,0; dolní mez (% obj.): 0,93 Relativní hustota (při 20 °C): 0,83 – 0,86 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě: 0,5 g/l (toluen) - v tucích: neuvádí se Obsah celkového organického uhlíku 0,91 kg.kg−1 VOC (těkavé organické látky) 860 g/l

Složení:Toluenové rozpouštědlo a čistič toluen (REACH 01-2119471310-51-xxxx) a Uhlovodíky, C6-C7, isoAlkany, cyklické, <5% n-hexanu (REACH 01-2119486291-36-xxxx) nebo benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (REACH 01-2119475133-43-0011).

Upozornenie

Bezpečnostní upozornění
Vysoce hořlavý. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s očima. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při potřísnění oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Ve všech těžších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.63 EUR
100%
je to toluen


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ