Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  proti burinám  >  Na burinu, Herbicídy  >  AgroBio Agil 100 EC prípravok k likvidácii burín 45 ml
Vyprodáno

AgroBio Agil 100 EC prípravok k likvidácii burín 45 ml

K hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů.

-9%

AgroBio Agil 100 EC prípravok k likvidácii burín 45 ml
Naša cena
5.36 EUR s DPH 
Ušetríte 0.51 EUR (9%)
Cena pred slevou
5.87 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.36 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:63935
EAN:8594013426091
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Agil  (web)
AgroBio® Agil
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Agil 100 EC selektívny postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného Koncentrátu určený na ničenie jednoklíčnolistových jednoročných a vytrvalých burín, v cukrovke, zemiakoch, ľanu, hrachu, repke ozimnej i jarnej, ďateline, lucerne, sóje, jahôd, paradajkách, cibuki, kapusta, paprike, Mrkve, slnečnicu, bôbu, pelušce, rasce, svazence, horčicu, maku, sadoch, lesných kultúrach a lesných škôlkach.

Pre ryby a ostatné vodné organizmy je prípravok jedovatý. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní návodu na použitie a správnej aplikácii pre včely prijateľné. Prípravok nie je horľavý. Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových z fariem az ciest.

pôsobenie prípravku
Agil 100 EC pôsobí efektívne ako listový translokační herbicíd proti jednoročným a vytrvalým jednoklíčnolistovým burinám a výdrolu obilnín.

Použitie

Agil se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování tj. Pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm, čirok halepský cca 30-40 cm. Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3-4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky chlorózy na mladších tkáních následuje úplné hynutí celých rostlin během 10-20 dnů. Max. počet aplikací: 1 x za vegetační sezónu.

Příprava aplikační kapaliny: 
Agil 100 EC již obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrž aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat Koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Míchání ponechejte aktivované po celou dobu aplikace. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrž aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuje rovnoměrný pokryv porostu.

Aplikace přípravku
Přípravek Agil 100 EC se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách na malém počtu rostlin nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Upozornenie

Antirezistentní opatření: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku. Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek Agil 100 EC aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Následné plodiny: Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu. Ochrana hlavy není nutná. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ošetřené prostory (jako zahradní skleník nebo fóliovník) před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění nepoužívejte kontaktní čočky. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Důležité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže (podráždění očí, kůže nebo alergická reakce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku. Při požití: ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče), případně dejte vypít asik sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávat zvracení, postižného ihned dopravit k lékaři a ukázat tento obal nebo označení. Při zasažení oka: nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 10 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí pomoci při zasažení očí je minimalizace následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Při zasažení pokožky: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění nebo alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Před umytím sundat prstýnky, hodinky či náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Při nadýchání: přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Agil 100 EC prípravok k likvidácii burín 45 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Agil 100 EC selektívny postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného Koncentrátu určený na ničenie jednoklíčnolistových jednoročných a vytrvalých burín, v cukrovke, zemiakoch, ľanu, hrachu, repke ozimnej i jarnej, ďateline, lucerne, sóje, jahôd, paradajkách, cibuki, kapusta, paprike, Mrkve, slnečnicu, bôbu, pelušce, rasce, svazence, horčicu, maku, sadoch, lesných kultúrach a lesných škôlkach.

Pre ryby a ostatné vodné organizmy je prípravok jedovatý. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní návodu na použitie a správnej aplikácii pre včely prijateľné. Prípravok nie je horľavý. Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových z fariem az ciest.

pôsobenie prípravku
Agil 100 EC pôsobí efektívne ako listový translokační herbicíd proti jednoročným a vytrvalým jednoklíčnolistovým burinám a výdrolu obilnín.

Použitie

Agil se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování tj. Pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm, čirok halepský cca 30-40 cm. Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3-4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky chlorózy na mladších tkáních následuje úplné hynutí celých rostlin během 10-20 dnů. Max. počet aplikací: 1 x za vegetační sezónu.

Příprava aplikační kapaliny: 
Agil 100 EC již obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrž aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat Koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Míchání ponechejte aktivované po celou dobu aplikace. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrž aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuje rovnoměrný pokryv porostu.

Aplikace přípravku
Přípravek Agil 100 EC se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách na malém počtu rostlin nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Upozornenie

Antirezistentní opatření: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku. Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek Agil 100 EC aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Následné plodiny: Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu. Ochrana hlavy není nutná. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ošetřené prostory (jako zahradní skleník nebo fóliovník) před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění nepoužívejte kontaktní čočky. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Důležité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže (podráždění očí, kůže nebo alergická reakce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku. Při požití: ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče), případně dejte vypít asik sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávat zvracení, postižného ihned dopravit k lékaři a ukázat tento obal nebo označení. Při zasažení oka: nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 10 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí pomoci při zasažení očí je minimalizace následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Při zasažení pokožky: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění nebo alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Před umytím sundat prstýnky, hodinky či náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Při nadýchání: přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ