Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lezúci škodcami  >  na blchy  >  Atak Univerzálny sprej proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu 500 ml
Vyprodáno

Atak Univerzálny sprej proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu 500 ml

-8%

Atak Univerzálny sprej proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu 500 ml
Naša cena
5.09 EUR s DPH 
Ušetríte 0.47 EUR (8%)
Cena pred slevou
5.56 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.09 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:67098
EAN:8594013425445
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Atak  (web)
AgroBio® Atak
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Insekticíd proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu.
Atak - Univerzálna sprej je určený na hubenie hmyzu a domácich roztočov vo všetkých typoch priestorov ak impregnáciu odevov a moskytiér pri hubení komárov. Je účinný proti komárom, muchám, osám, moliam, švábom, mravcom, kliešťom, blchám, pavúkom, domácim roztočom atď.

Použitie

Aplikace postřikem:
1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej umožňuje ošetřit až 80 m2 prostor při postřiku cca 20% z celkové plochy na místech, kde se zdržuje hmyz, tj. podél soklových lišt, kolem potrubí, ve škvírách a prasklinách, pod nábytkem, za elektrickým zařízením, kolem oken a dveří, na žaluziích, závěsech, povlečení, matracích atd.

Aplikace ponořením:
Nalijte 1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej do vany a ponořte do ní textilie určené k ošetření (moskytiéry, kalhoty, ponožky, košile, ...) na dobu několika minut. Poté nechejte uschnout bez proplachování nebo ždímání.  1 litr přípravku umožňuje impregnaci 5 m2 textilií nebo 21 m2 tylu. Atak - Univerzální sprej zajišťuje ochranu po dobu cca 2 měsíců po vyprání (max. 10 vyprání během 2 měsíců, teplota nesmí být vyšší než 40°C).

Skladování
Skladovat v těsně uzavřených původních nádobách v suchých a dobře větraných prostorách při běžné teplotě. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Zloženie

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití s velmi dobrou perzistencí (až 6 měsíců).

Účinná látka: bifenthrin 0,95 g/l
Skupenství přípravku: kapalina
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Upozornenie

Obsahuje D-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. V případě přetrvávajících příznaků vyhledat lékaře. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. V případě přetrvávajícího podráždění konzultovat s lékařem. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Konzultovat s lékařem. Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře a ukázat etiketu nebo obal přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Obal: Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Atak Univerzálny sprej proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu 500 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Insekticíd proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu.
Atak - Univerzálna sprej je určený na hubenie hmyzu a domácich roztočov vo všetkých typoch priestorov ak impregnáciu odevov a moskytiér pri hubení komárov. Je účinný proti komárom, muchám, osám, moliam, švábom, mravcom, kliešťom, blchám, pavúkom, domácim roztočom atď.

Použitie

Aplikace postřikem:
1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej umožňuje ošetřit až 80 m2 prostor při postřiku cca 20% z celkové plochy na místech, kde se zdržuje hmyz, tj. podél soklových lišt, kolem potrubí, ve škvírách a prasklinách, pod nábytkem, za elektrickým zařízením, kolem oken a dveří, na žaluziích, závěsech, povlečení, matracích atd.

Aplikace ponořením:
Nalijte 1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej do vany a ponořte do ní textilie určené k ošetření (moskytiéry, kalhoty, ponožky, košile, ...) na dobu několika minut. Poté nechejte uschnout bez proplachování nebo ždímání.  1 litr přípravku umožňuje impregnaci 5 m2 textilií nebo 21 m2 tylu. Atak - Univerzální sprej zajišťuje ochranu po dobu cca 2 měsíců po vyprání (max. 10 vyprání během 2 měsíců, teplota nesmí být vyšší než 40°C).

Skladování
Skladovat v těsně uzavřených původních nádobách v suchých a dobře větraných prostorách při běžné teplotě. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Zloženie

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití s velmi dobrou perzistencí (až 6 měsíců).

Účinná látka: bifenthrin 0,95 g/l
Skupenství přípravku: kapalina
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Upozornenie

Obsahuje D-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. V případě přetrvávajících příznaků vyhledat lékaře. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. V případě přetrvávajícího podráždění konzultovat s lékařem. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Konzultovat s lékařem. Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře a ukázat etiketu nebo obal přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Obal: Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ