Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lezúci škodcami  >  Na mravce a faraónmi  >  Bros Anti-ant prášok 1 kg
Ponúkame iba tovar skladom

Bros Anti-ant prášok 1 kg

-7%

Bros Anti-ant prášok 1 kg
Naša cena
9.68 EUR s DPH 
Ušetríte 0.75 EUR (7%)
Cena pred slevou
10.43 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 9.68 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2201630
EAN:5904517343597
Výrobca:Bros sp.j. Polsko
Značka:Bros  (web)
Bros
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Univerzálne použitie prípravku
Prášok
Asi 10 g (2 čajové lyžičky) nasypte na hniezdo alebo na cestičky, po ktorých chodí hmyz. Po zavedení prášku do hniezda sa celá kolónia mravcov zlikviduje.

Vodný roztok
100 g prášku rozpustite v 2,5 litroch vody, dobre premiešajte a nalejte na hniezdo (približne 0,5 litra na hniezdo). Eliminácia hmyzu na mieste použitia. Roztok aplikujte dvakrát denne, ráno a večer. Mravce sa odstránia približne do 24 hodín. Špeciálne vyrobený potravinový atraktant láka mravce a zároveň zvyšuje účinnosť tohto prípravku.

Zloženie

Účinná látka: permetrín 1 % (1 g/100 g).

Upozornenie

Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Varovanie: Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Prvá pomoc: zasiahnuté oči vypláchnite vodou, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade potreby alebo pri požití vyhľadajte lekársku pomoc. Toxikologické informačné centrum Kliniky chorôb z povolania, Na Bojišti 1, 128 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedľajšie účinky nie sú známe. Tento materiál a jeho obal odovzdajte na zbernom mieste špeciálneho alebo nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu potravín.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bros Anti-ant prášok 1 kg

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Univerzálne použitie prípravku
Prášok
Asi 10 g (2 čajové lyžičky) nasypte na hniezdo alebo na cestičky, po ktorých chodí hmyz. Po zavedení prášku do hniezda sa celá kolónia mravcov zlikviduje.

Vodný roztok
100 g prášku rozpustite v 2,5 litroch vody, dobre premiešajte a nalejte na hniezdo (približne 0,5 litra na hniezdo). Eliminácia hmyzu na mieste použitia. Roztok aplikujte dvakrát denne, ráno a večer. Mravce sa odstránia približne do 24 hodín. Špeciálne vyrobený potravinový atraktant láka mravce a zároveň zvyšuje účinnosť tohto prípravku.

Zloženie

Účinná látka: permetrín 1 % (1 g/100 g).

Upozornenie

Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Varovanie: Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Prvá pomoc: zasiahnuté oči vypláchnite vodou, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade potreby alebo pri požití vyhľadajte lekársku pomoc. Toxikologické informačné centrum Kliniky chorôb z povolania, Na Bojišti 1, 128 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedľajšie účinky nie sú známe. Tento materiál a jeho obal odovzdajte na zbernom mieste špeciálneho alebo nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu potravín.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ