Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  Biom Champion 50 WG fungicídny a baktericídny prípravok na ochranu rastlín 2 x 10 g
Ponúkame iba tovar skladom

Biom Champion 50 WG fungicídny a baktericídny prípravok na ochranu rastlín 2 x 10 g

-7%

Biom Champion 50 WG fungicídny a baktericídny prípravok na ochranu rastlín 2 x 10 g
Naša cena
1.38 EUR s DPH 
Ušetríte 0.11 EUR (7%)
Cena pred slevou
1.49 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.38 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2400077
EAN:8595078517120
Výrobca:Biom s.r.o.
Značka:Biom 
Biom
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie
  • Zemiaky, Pleseň zemiaková -10 g / 1,5-3 l / 50 m2
  • Broskyňa, kučeravosť listov - 10 g / 2,5-5 l vody
  • Jabloň, Bakteriálna chrasta - 10 g / 10-20 l vody
  • Marhuľa, Ochrana kvetov pred mrazom - 10 g / 5 l vody
  • Vinič, Hniloba viniča - 10 g / 5 l vody

Dodržiavajte pokyny uvedené na obale.

Zloženie

Hydroxid meďnatý 768 g/kg (500 g/kg medi)

Upozornenie

Vždy sa obráťte na lekára, ak sa vám dostane do očí, alebo ak sa u vás objavia zdravotné problémy, alebo ak máte pochybnosti.

Prvá pomoc pri vdýchnutí aerosólu počas aplikácie
Prerušte prácu. Presuňte sa mimo ošetrovanej oblasti.

Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou
Odstráňte kontaminovaný/nasiaknutý odev. Postihnuté časti pokožky umyte, najlepšie teplou vodou a mydlom, a potom pokožku dobre opláchnite.

Prvá pomoc pri kontakte s očami
Vyplachujte oči asi 15 minút čistou tečúcou vodou a zároveň otvorte viečka a odstráňte kontaktné šošovky, ak sú na mieste a ak sa dajú ľahko vybrať. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri poranení očí je rozhodujúca pre minimalizáciu následkov. Kontaminované kontaktné šošovky sa nemôžu opätovne použiť a musia sa zlikvidovať. 

Prvá pomoc pri náhodnom požití
Vypláchnite ústa vodou. Ak je to možné, podajte asi 5 - 10 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia a vypite asi pohár (1(4 litre) vody. Nevyvolávajte vracanie. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o výrobku, s ktorým ste manipulovali, uveďte informácie z etikety, štítku alebo príbalového letáku a poskytnutú prvú pomoc. Ďalší postup prvej pomoci (i event. následnú liečbu) sa môžete poradiť s Toxikologickým informačným centrom: telefón 224 919 293 alebo 224 915 402.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Biom Champion 50 WG fungicídny a baktericídny prípravok na ochranu rastlín 2 x 10 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie
  • Zemiaky, Pleseň zemiaková -10 g / 1,5-3 l / 50 m2
  • Broskyňa, kučeravosť listov - 10 g / 2,5-5 l vody
  • Jabloň, Bakteriálna chrasta - 10 g / 10-20 l vody
  • Marhuľa, Ochrana kvetov pred mrazom - 10 g / 5 l vody
  • Vinič, Hniloba viniča - 10 g / 5 l vody

Dodržiavajte pokyny uvedené na obale.

Zloženie

Hydroxid meďnatý 768 g/kg (500 g/kg medi)

Upozornenie

Vždy sa obráťte na lekára, ak sa vám dostane do očí, alebo ak sa u vás objavia zdravotné problémy, alebo ak máte pochybnosti.

Prvá pomoc pri vdýchnutí aerosólu počas aplikácie
Prerušte prácu. Presuňte sa mimo ošetrovanej oblasti.

Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou
Odstráňte kontaminovaný/nasiaknutý odev. Postihnuté časti pokožky umyte, najlepšie teplou vodou a mydlom, a potom pokožku dobre opláchnite.

Prvá pomoc pri kontakte s očami
Vyplachujte oči asi 15 minút čistou tečúcou vodou a zároveň otvorte viečka a odstráňte kontaktné šošovky, ak sú na mieste a ak sa dajú ľahko vybrať. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri poranení očí je rozhodujúca pre minimalizáciu následkov. Kontaminované kontaktné šošovky sa nemôžu opätovne použiť a musia sa zlikvidovať. 

Prvá pomoc pri náhodnom požití
Vypláchnite ústa vodou. Ak je to možné, podajte asi 5 - 10 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia a vypite asi pohár (1(4 litre) vody. Nevyvolávajte vracanie. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o výrobku, s ktorým ste manipulovali, uveďte informácie z etikety, štítku alebo príbalového letáku a poskytnutú prvú pomoc. Ďalší postup prvej pomoci (i event. následnú liečbu) sa môžete poradiť s Toxikologickým informačným centrom: telefón 224 919 293 alebo 224 915 402.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ