Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Škodcovia rastlín Insekticídy  >  AgroBio Jarná súprava na jablone veľká Reldan 22 100 ml + Silwet Star 20 ml
Vyprodáno

AgroBio Jarná súprava na jablone veľká Reldan 22 100 ml + Silwet Star 20 ml

pro jarní ošetření jabloní

-7%

AgroBio Jarná súprava na jablone veľká Reldan 22 100 ml + Silwet Star 20 ml
Naša cena
6.86 EUR s DPH 
Ušetríte 0.52 EUR (7%)
Cena pred slevou
7.38 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 6.86 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1700821
EAN:8594013428514
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Reldan  (web)
AgroBio® Reldan
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Súprava pre jarné insekticídne ošetrenie jabloní. Vzhľadom na obsah balenia je táto súprava použiteľná aj počas vegetačnej doby. Balenie obsahuje 2 fľaštičky, ktoré sa namiešajú spolu s vodou. Zloženie tejto súpravy zabezpečuje dokonalý kontakt aplikačnej kvapaliny s celou plochou ošetrovanej kultúry a tým sa pri rovnakom množstve aplikačnej kvapaliny dosiahne ošetrenie väcší plochy.

Charakteristika:
Kombinovaný prípravok - sada prípravkov v jednej krabičke na prípravu cca 9,25 l postrekovej kvapaliny
Reldan 22 EC 100 ml
Silwet Star 20 ml

Odporúčaný termín ošetrenia:
jablone - ošetrujeme v období po rašení až do začiatku ružového púčika jablone

1) Reldan 22 EC
Je postrekový širokospektrálny insekticíd na riedenie vodou určený na ničenie savých a žravých škodcov na ovocných drevinách, semenných porastoch kapustovitej zeleniny, chryzantémach, na asanáciu prázdnych skladov, ktoré sú určené výhradne na skladovanie rastlín a rastlinných produktov a blýskačierka repkového.

Charakteristika:
Kontaktný insekticíd

Účinná látka:
chlórpyrifos metyl 225 g/l (21,4%)

Pôsobenie prípravku:
Reldan 22 EC obsahuje účinnú látku chlórpyrifos - metyl, ktorá patrí do skupiny organofosfátov (IRAC 1B). Pôsobí ako kontaktný, požerový a dýchací insekticíd s výrazným fumigačným efektom. Po aplikácii preniká do rastlinných pletív, nie je však rozvádzaný cievnymi zväzkami. Reldan 22 EC vykazuje po aplikácii významnú reziduálne aktivitu, ktorá znižuje počet nutných insekticídnych zásahov v období dlhotrvajúceho tlaku škodcov. Reldan 22 EC hubí škodcu vo všetkých vývojových štádiách, ak sú prípravkom zasiahnutí. Fumigačné efekt prípravku umožňuje ničenie aj tých jedincov, ktorí zostávajú skrytí pred účinkom kontaktných a požerových insekticídov, napr. skladištný škodcovia v obilninách a pod.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejeme za stáleho miešania do nádrže aplikačného zariadenia naplnené do polovice vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikačné kvapalinu použijeme bezprostredne po príprave.

Dávkovanie:
- jabloň (pilatka jablčná) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetačné sezónu)
- jabloň (obaľovač jablčný) 22 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetačné sezónu)
- jabloň (vošky jabloňová a skorocelové) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetačnú sezónu)

Upresnenie podmienok aplikácie:
Jabloň
Proti sa obaleču jablčnému Reldan 22 EC aplikuje postrekom alebo rosením podľa výskytu škodlivého činiteľa podľa signalizácie. Letovú aktivitu škodca možno monitorovať pomocou feromónových lapačov. Aplikujeme vo fáze červeného prstenca až čierne hlavičky [pri BSET (d) = 85-90 ° C] od nakladenia, najneskôr však na čerstvo vyliahnuté húsenice.
Proti piliarke jablčnej sa Reldan 22 EC aplikuje postrekom alebo rosením podľa výskytu škodlivého činiteľa. Letovú aktivitu škodca možno monitorovať pomocou bielych lepových dosiek. Aplikujeme proti dospelým pri dosiahnutí prahu škodlivosti (pri zistení 10 a viac dospelých jedincov na 1 Lepové platňu za 2 dni) alebo proti húseniciam (na základe počtu vykladených vajíčok - výskyt 2 a viac vajíčok pri slabej násade a pri 4 a viac vajíčkach pri silnej násade plodov ).
Proti voškám sa Reldan 22 EC aplikuje postrekom alebo rosením podľa výskytu škodlivého činiteľa (prípadne aplikácie vo fáze zeleného a ružového púčika pri výskyte min. 10 vošiek na sto kvetných ružíc alebo v období po odkvitnutí pri zistení 10 kolónií na sto letorastov). Dávka postrekovej kvapaliny na 100 m2 predstavuje 3 - 4 l.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Aplikuje sa až po skončení letovej aktivity včiel. Pre včely je zvlášť nebezpečný.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

2) Silwet Star
Je neiónová pomocná látka - organosilikonové zmáčadlo určené na zlepšenie pokrývnosti ošetrených častí rastlín aplikačnou kvapalinou.

Charakteristika :
Pomocná látka

Účinné látky:
heptametyltrisiloxan modifikovaný
allyloxypolyetyléneglycol 20 %
polyalkylénoxidom 80 %

Pôsobenie:
Organosilikonové zmáčadlo Silwet Star zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny a umožňuje lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. Silwet Star významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto možno docieliť kvalitné ošetrenie aj na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerne priľnutie aplikačnej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, zlepšuje účinnosť pesticídov a umožňuje znížiť množstvo aplikačnej kvapaliny. Má zníženú penivosť a nízky bod tuhnutia.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Je potrebné dodržiavať nasledujúci postup plnenia nádrže aplikačného zariadenia podľa nasledujúcich bodov.
1. Naplníme nádrž do polovice potrebného objemu vodou
2. Pridáme pesticíd alebo hnojivo podľa odporúčania v návode
3. Za stáleho miešania doplňte nádrž na asi 90% potrebného objemu
4. Pridáme Silwet Star a miešame počas 1 až 2 minút s nižšou rýchlosťou
5. Pridáme zostávajúcu vodu do 100% potrebného objemu

Dávkovanie:
- všetky plodiny, orná pôda - pred siatím a sadením; na strnisko, príprava pôdy pred zalesnením, nepoľnohospodárska pôda (zlepšenie zmáčavosti aplikačných kvapalín) 1 - 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (s použitie a OL sa riadi etiketou prípravku Reldan 22 EC)

Aplikačné poznámky:
Silwet Star sa používa s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantmi v koncentráciách 0,01 - 0,15 % v aplikačnej kvapaline v závislosti od jej množstva na 100 m2. Najvyššia prípustná koncentrácia je 0,15% v aplikačnej kvapaline a dávka nesmie prekročiť 3 ml na 100 m2. Zvyčajne sa používa dávka 1 ml Silwet Star na 100 m2. Aplikácie a ochanná lehota sa riadi etiketou prípravku Calypso® 480 SC ku ktorému sa Silwet Star pridáva. Pri aplikácii nesmie byť zasiahnuté iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Upozornenie :
Tieto údaje sú iba informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Reldan
pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri požití okamžite volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. Po kontakte s pokožkou umyte veľkým množstvom vody a mydla. Nevyvolávajte zvracanie.

Silwet Star
zdraviu škodlivý pri vdýchnutí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie. Uniknutý produkt. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Jarná súprava na jablone veľká Reldan 22 100 ml + Silwet Star 20 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Súprava pre jarné insekticídne ošetrenie jabloní. Vzhľadom na obsah balenia je táto súprava použiteľná aj počas vegetačnej doby. Balenie obsahuje 2 fľaštičky, ktoré sa namiešajú spolu s vodou. Zloženie tejto súpravy zabezpečuje dokonalý kontakt aplikačnej kvapaliny s celou plochou ošetrovanej kultúry a tým sa pri rovnakom množstve aplikačnej kvapaliny dosiahne ošetrenie väcší plochy.

Charakteristika:
Kombinovaný prípravok - sada prípravkov v jednej krabičke na prípravu cca 9,25 l postrekovej kvapaliny
Reldan 22 EC 100 ml
Silwet Star 20 ml

Odporúčaný termín ošetrenia:
jablone - ošetrujeme v období po rašení až do začiatku ružového púčika jablone

1) Reldan 22 EC
Je postrekový širokospektrálny insekticíd na riedenie vodou určený na ničenie savých a žravých škodcov na ovocných drevinách, semenných porastoch kapustovitej zeleniny, chryzantémach, na asanáciu prázdnych skladov, ktoré sú určené výhradne na skladovanie rastlín a rastlinných produktov a blýskačierka repkového.

Charakteristika:
Kontaktný insekticíd

Účinná látka:
chlórpyrifos metyl 225 g/l (21,4%)

Pôsobenie prípravku:
Reldan 22 EC obsahuje účinnú látku chlórpyrifos - metyl, ktorá patrí do skupiny organofosfátov (IRAC 1B). Pôsobí ako kontaktný, požerový a dýchací insekticíd s výrazným fumigačným efektom. Po aplikácii preniká do rastlinných pletív, nie je však rozvádzaný cievnymi zväzkami. Reldan 22 EC vykazuje po aplikácii významnú reziduálne aktivitu, ktorá znižuje počet nutných insekticídnych zásahov v období dlhotrvajúceho tlaku škodcov. Reldan 22 EC hubí škodcu vo všetkých vývojových štádiách, ak sú prípravkom zasiahnutí. Fumigačné efekt prípravku umožňuje ničenie aj tých jedincov, ktorí zostávajú skrytí pred účinkom kontaktných a požerových insekticídov, napr. skladištný škodcovia v obilninách a pod.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejeme za stáleho miešania do nádrže aplikačného zariadenia naplnené do polovice vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikačné kvapalinu použijeme bezprostredne po príprave.

Dávkovanie:
- jabloň (pilatka jablčná) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetačné sezónu)
- jabloň (obaľovač jablčný) 22 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetačné sezónu)
- jabloň (vošky jabloňová a skorocelové) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetačnú sezónu)

Upresnenie podmienok aplikácie:
Jabloň
Proti sa obaleču jablčnému Reldan 22 EC aplikuje postrekom alebo rosením podľa výskytu škodlivého činiteľa podľa signalizácie. Letovú aktivitu škodca možno monitorovať pomocou feromónových lapačov. Aplikujeme vo fáze červeného prstenca až čierne hlavičky [pri BSET (d) = 85-90 ° C] od nakladenia, najneskôr však na čerstvo vyliahnuté húsenice.
Proti piliarke jablčnej sa Reldan 22 EC aplikuje postrekom alebo rosením podľa výskytu škodlivého činiteľa. Letovú aktivitu škodca možno monitorovať pomocou bielych lepových dosiek. Aplikujeme proti dospelým pri dosiahnutí prahu škodlivosti (pri zistení 10 a viac dospelých jedincov na 1 Lepové platňu za 2 dni) alebo proti húseniciam (na základe počtu vykladených vajíčok - výskyt 2 a viac vajíčok pri slabej násade a pri 4 a viac vajíčkach pri silnej násade plodov ).
Proti voškám sa Reldan 22 EC aplikuje postrekom alebo rosením podľa výskytu škodlivého činiteľa (prípadne aplikácie vo fáze zeleného a ružového púčika pri výskyte min. 10 vošiek na sto kvetných ružíc alebo v období po odkvitnutí pri zistení 10 kolónií na sto letorastov). Dávka postrekovej kvapaliny na 100 m2 predstavuje 3 - 4 l.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Aplikuje sa až po skončení letovej aktivity včiel. Pre včely je zvlášť nebezpečný.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

2) Silwet Star
Je neiónová pomocná látka - organosilikonové zmáčadlo určené na zlepšenie pokrývnosti ošetrených častí rastlín aplikačnou kvapalinou.

Charakteristika :
Pomocná látka

Účinné látky:
heptametyltrisiloxan modifikovaný
allyloxypolyetyléneglycol 20 %
polyalkylénoxidom 80 %

Pôsobenie:
Organosilikonové zmáčadlo Silwet Star zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny a umožňuje lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. Silwet Star významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto možno docieliť kvalitné ošetrenie aj na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerne priľnutie aplikačnej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, zlepšuje účinnosť pesticídov a umožňuje znížiť množstvo aplikačnej kvapaliny. Má zníženú penivosť a nízky bod tuhnutia.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Je potrebné dodržiavať nasledujúci postup plnenia nádrže aplikačného zariadenia podľa nasledujúcich bodov.
1. Naplníme nádrž do polovice potrebného objemu vodou
2. Pridáme pesticíd alebo hnojivo podľa odporúčania v návode
3. Za stáleho miešania doplňte nádrž na asi 90% potrebného objemu
4. Pridáme Silwet Star a miešame počas 1 až 2 minút s nižšou rýchlosťou
5. Pridáme zostávajúcu vodu do 100% potrebného objemu

Dávkovanie:
- všetky plodiny, orná pôda - pred siatím a sadením; na strnisko, príprava pôdy pred zalesnením, nepoľnohospodárska pôda (zlepšenie zmáčavosti aplikačných kvapalín) 1 - 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (s použitie a OL sa riadi etiketou prípravku Reldan 22 EC)

Aplikačné poznámky:
Silwet Star sa používa s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantmi v koncentráciách 0,01 - 0,15 % v aplikačnej kvapaline v závislosti od jej množstva na 100 m2. Najvyššia prípustná koncentrácia je 0,15% v aplikačnej kvapaline a dávka nesmie prekročiť 3 ml na 100 m2. Zvyčajne sa používa dávka 1 ml Silwet Star na 100 m2. Aplikácie a ochanná lehota sa riadi etiketou prípravku Calypso® 480 SC ku ktorému sa Silwet Star pridáva. Pri aplikácii nesmie byť zasiahnuté iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Upozornenie :
Tieto údaje sú iba informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Reldan
pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri požití okamžite volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. Po kontakte s pokožkou umyte veľkým množstvom vody a mydla. Nevyvolávajte zvracanie.

Silwet Star
zdraviu škodlivý pri vdýchnutí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie. Uniknutý produkt. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ