Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Zdravá broskyňa Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmónia Železo 30 ml pre ošetrenie broskýň proti kučeravosti a chloróza listov, súprava dvoch produktov
Ponúkame iba tovar skladom

AgroBio Zdravá broskyňa Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmónia Železo 30 ml pre ošetrenie broskýň proti kučeravosti a chloróza listov, súprava dvoch produktov

-7%

AgroBio Zdravá broskyňa Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmónia Železo 30 ml pre ošetrenie broskýň proti kučeravosti a chloróza listov, súprava dvoch produktov
Naša cena
4.69 EUR s DPH 
Ušetríte 0.35 EUR (7%)
Cena pred slevou
5.04 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.69 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2000076
EAN:8595660502572
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Zdravá broskev  (web)
AgroBio® Zdravá broskev
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Ako ho používať?

  • 1. ošetrenie - vo fáze pučania (Champion 50 WG: 20 g/ 5 l vody)
  • 2. ošetrenia - vo fáze max. na začiatku klíčenia (Champion 50 WG: 20 g/ 5 l vody)
  • 3.- 5. ošetrenie - vo fáze po odkvitnutí (Harmony Iron: 10 ml / 5 l vody)

Príprava aplikačnej kvapaliny:

  • Pomaly a za stáleho miešania pridajte príslušné množstvo kvapaliny do daného množstva vody v nádrži aplikačného zariadenia.
  • Po dokonalom rozptýlení granúl je aplikačná kvapalina pripravená na použitie.
Upozornenie

Škodlivý pri požití. Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny: Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. Pred použitím si vyžiadajte špeciálne pokyny.Nepoužívajte ho, kým si neprečítate a neporozumiete všetkým bezpečnostným pokynom. Pri požití: ak sa necítite dobre, zavolajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. V prípade expozície alebo podozrenia na expozíciu: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Vyzdvihnite uniknutý produkt.Obsah/obal zlikvidujte tak, že ho odnesiete na zberný dvor do sekcie nebezpečného odpadu. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Tieto údaje majú len informatívny charakter. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spreja.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Zdravá broskyňa Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmónia Železo 30 ml pre ošetrenie broskýň proti kučeravosti a chloróza listov, súprava dvoch produktov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Ako ho používať?

  • 1. ošetrenie - vo fáze pučania (Champion 50 WG: 20 g/ 5 l vody)
  • 2. ošetrenia - vo fáze max. na začiatku klíčenia (Champion 50 WG: 20 g/ 5 l vody)
  • 3.- 5. ošetrenie - vo fáze po odkvitnutí (Harmony Iron: 10 ml / 5 l vody)

Príprava aplikačnej kvapaliny:

  • Pomaly a za stáleho miešania pridajte príslušné množstvo kvapaliny do daného množstva vody v nádrži aplikačného zariadenia.
  • Po dokonalom rozptýlení granúl je aplikačná kvapalina pripravená na použitie.
Upozornenie

Škodlivý pri požití. Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny: Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. Pred použitím si vyžiadajte špeciálne pokyny.Nepoužívajte ho, kým si neprečítate a neporozumiete všetkým bezpečnostným pokynom. Pri požití: ak sa necítite dobre, zavolajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára. V prípade expozície alebo podozrenia na expozíciu: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Vyzdvihnite uniknutý produkt.Obsah/obal zlikvidujte tak, že ho odnesiete na zberný dvor do sekcie nebezpečného odpadu. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Tieto údaje majú len informatívny charakter. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spreja.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ