Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Aliette 80 WG prípravok na ochranu rastlín 2 x 5 g
Vyprodáno

AgroBio Aliette 80 WG prípravok na ochranu rastlín 2 x 5 g

-6%

AgroBio Aliette 80 WG prípravok na ochranu rastlín 2 x 5 g
Naša cena
1.39 EUR s DPH 
Ušetríte 0.09 EUR (6%)
Cena pred slevou
1.48 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.39 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03441
EAN:8594013425308
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Aliette  (web)
AgroBio® Aliette
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

AgroBio Aliette 80 WG prípravok na ochranu rastlín 2 x 5 g. fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu rastlín proti hubovým chorobám jahôd a tekvicovité zeleniny. Účinná látka: fosetyl - Al 800 g / kg tj. etyl hydrogen fosfonáty hlinitý

 • Aliette 80 WG je systémovo pôsobiaci fungicíd zo skupiny ethy-fosfonátov. O
 • vlivňuje metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín. Je veľmi rýchlo prijímaný ako nad temeními časťami rastlín, tak i korene.
 • V rastline sa pohybuje akropetálne a beziptálně, je postupne rozvádzaný xylémom a floémem.
 • Optimálne pôsobí pri preventívnom spôsobe použitia v čase aktívneho rastu rastlín, má dlhodobé pôsobenie.
 • Preventívne ochraňuj i novo přirůstající časti rastlín medzi aplikáciami.
 • Má prevažujúci preventívnu účinnosť, priamo pôsobí proti rozvoju patogénu inhibíciu kľúčnou sporangiá a prenikaniu infekcie do rastlinných pletív.
 • Súčasne blokuje rozvoja mycélia a obmedzuje sporuláciu.
 • Ďalej nepriamo zvyšuje odolnosť rastlín stimulácii mechanizmov ich obranyschopnosti.
 • Je určený predovšetkým proti hubám z triedy Ooomycetes.
 • Pôsobí aj na niektoré vřeckaté huby a má čiastočnú účinnosť aj na niektoré fytopatogénne baktérie.
Použitie

Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Pokud je stanovena koncentrace, postřik (rosení) ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději při počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vsype do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplní se na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuj rovnoměrný pokryv porostu. Při přípravě je zakázáno mísit Koncentráty a komponenty se vpravují do nádrže odděleně.

Upozornenie

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím a nepromokavý plášť s kapuci (turistická pláštěnka), při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu. Dodatečná ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Dodatečná ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Po skončení prác, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Vstup do ošetřeného prostoru je možný teprve tehdy, když postřiková kapalina je zcela zaschlá na rostlinách.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin, zjména oxidů dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového materiálu. Při nadýchání Aerosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky-čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Aliette 80 WG prípravok na ochranu rastlín 2 x 5 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

AgroBio Aliette 80 WG prípravok na ochranu rastlín 2 x 5 g. fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu rastlín proti hubovým chorobám jahôd a tekvicovité zeleniny. Účinná látka: fosetyl - Al 800 g / kg tj. etyl hydrogen fosfonáty hlinitý

 • Aliette 80 WG je systémovo pôsobiaci fungicíd zo skupiny ethy-fosfonátov. O
 • vlivňuje metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín. Je veľmi rýchlo prijímaný ako nad temeními časťami rastlín, tak i korene.
 • V rastline sa pohybuje akropetálne a beziptálně, je postupne rozvádzaný xylémom a floémem.
 • Optimálne pôsobí pri preventívnom spôsobe použitia v čase aktívneho rastu rastlín, má dlhodobé pôsobenie.
 • Preventívne ochraňuj i novo přirůstající časti rastlín medzi aplikáciami.
 • Má prevažujúci preventívnu účinnosť, priamo pôsobí proti rozvoju patogénu inhibíciu kľúčnou sporangiá a prenikaniu infekcie do rastlinných pletív.
 • Súčasne blokuje rozvoja mycélia a obmedzuje sporuláciu.
 • Ďalej nepriamo zvyšuje odolnosť rastlín stimulácii mechanizmov ich obranyschopnosti.
 • Je určený predovšetkým proti hubám z triedy Ooomycetes.
 • Pôsobí aj na niektoré vřeckaté huby a má čiastočnú účinnosť aj na niektoré fytopatogénne baktérie.
Použitie

Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Pokud je stanovena koncentrace, postřik (rosení) ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději při počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vsype do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplní se na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuj rovnoměrný pokryv porostu. Při přípravě je zakázáno mísit Koncentráty a komponenty se vpravují do nádrže odděleně.

Upozornenie

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím a nepromokavý plášť s kapuci (turistická pláštěnka), při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu. Dodatečná ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Dodatečná ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Po skončení prác, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Vstup do ošetřeného prostoru je možný teprve tehdy, když postřiková kapalina je zcela zaschlá na rostlinách.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin, zjména oxidů dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového materiálu. Při nadýchání Aerosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky-čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ