Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Horizon 250 EW prípravok na ochranu rastlín 10 ml
Vyprodáno

AgroBio Horizon 250 EW prípravok na ochranu rastlín 10 ml

-5%

AgroBio Horizon 250 EW prípravok na ochranu rastlín 10 ml
Naša cena
1.94 EUR s DPH 
Ušetríte 0.11 EUR (5%)
Cena pred slevou
2.05 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.94 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:52595
EAN:8594013424202
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Horizon  (web)
AgroBio® Horizon
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Horizon 250 EW aplikačné fungicídny prípravok v forme vodnej mulz k ochrane kôstkovín proti moniliózám, repky proti hubovým chorobám. 

 • Horizon 250 EW obsahuje systémovo pôsobiaci Tebuconazol.
 • Vyznačuje s preventívnou a následná účinnosťou proti širokému spektru hubových chorôb a dlhú dobu trvania účinku.
 • Systém účinnosti spočíva v narušení biosyntézy ergosterolu hubových parogenů.

V repke pôsobí okrem fomové hnilobe, biele hnilobe repky a čierni repky, tiež proti šedej hnilobe, ďalej proti chorobám Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycisphaerella brasssicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae.

 • Zároveň vykazuj rastovo-regulačné efekt, ktorý v prípade jesenného použitia obmedzuje vybiehanie rastlín, čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky proti vyzimovaniu.

Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

 • V pšenicu ozimnej je okrem fuzariózy účinný tiež proti múčnatke trávovej hrdzou, braničnatce plevovej a braničnatce pšeničnej.
 • V jačmeni ozimnej a jarnom j účinný okrem fuzariózy, černím, tiež proti šedej hnilobe, múčnatke trávovej, rzm a hnedej škvrnitosti.
 • V peckovinách je pri použití proti monilióze súčasne účinný aj proti skvrnistosti listov čerešne a višne, šedej hnilobe, koltotrichové hnilobe čerešne, múčnatke broskyne a hrdzou slivky.
Použitie

Příprava aplikační kapaliny

 • Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou.
 • Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.
 • Při přípravě směsí je zakázáni mísit Koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.
Upozornenie

Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí a 0,5 litru vody. Při zasažení očí oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a v případě potřeby vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv a zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Horizon 250 EW prípravok na ochranu rastlín 10 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Horizon 250 EW aplikačné fungicídny prípravok v forme vodnej mulz k ochrane kôstkovín proti moniliózám, repky proti hubovým chorobám. 

 • Horizon 250 EW obsahuje systémovo pôsobiaci Tebuconazol.
 • Vyznačuje s preventívnou a následná účinnosťou proti širokému spektru hubových chorôb a dlhú dobu trvania účinku.
 • Systém účinnosti spočíva v narušení biosyntézy ergosterolu hubových parogenů.

V repke pôsobí okrem fomové hnilobe, biele hnilobe repky a čierni repky, tiež proti šedej hnilobe, ďalej proti chorobám Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycisphaerella brasssicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae.

 • Zároveň vykazuj rastovo-regulačné efekt, ktorý v prípade jesenného použitia obmedzuje vybiehanie rastlín, čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky proti vyzimovaniu.

Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

 • V pšenicu ozimnej je okrem fuzariózy účinný tiež proti múčnatke trávovej hrdzou, braničnatce plevovej a braničnatce pšeničnej.
 • V jačmeni ozimnej a jarnom j účinný okrem fuzariózy, černím, tiež proti šedej hnilobe, múčnatke trávovej, rzm a hnedej škvrnitosti.
 • V peckovinách je pri použití proti monilióze súčasne účinný aj proti skvrnistosti listov čerešne a višne, šedej hnilobe, koltotrichové hnilobe čerešne, múčnatke broskyne a hrdzou slivky.
Použitie

Příprava aplikační kapaliny

 • Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou.
 • Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.
 • Při přípravě směsí je zakázáni mísit Koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.
Upozornenie

Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí a 0,5 litru vody. Při zasažení očí oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a v případě potřeby vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv a zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ