Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Hnojivá, urýchľovače  >  hnojivá  >  hnojivá tekutá  >  AgroBio Silwet Star organosilikónovou zmáčadlo, zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny 10 ml
Vyprodáno

AgroBio Silwet Star organosilikónovou zmáčadlo, zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny 10 ml

-11%

AgroBio Silwet Star organosilikónovou zmáčadlo, zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny 10 ml
Naša cena
2.48 EUR s DPH 
Ušetríte 0.3 EUR (11%)
Cena pred slevou
2.78 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.48 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:66787
EAN:8594013425254
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Silwet Star  (web)
AgroBio® Silwet Star
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Silwet Star organosilikónovou zmáčadlo, neiónová pomocná látka k zlepšeniu pokryvnosti ošetrených častí rastlín aplikačnej kvapalinou. Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti častí rastlín aplikačnej kvapalinou.

pôsobenie prípravku

  • Organosilikónovou zmáčadlo Silwet Star je neiónová pomocná látka k zlepšeniu pokryvnosti ošetrených častí rastlín aplikačnej kvapalinou.
  • Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny a umožňuje lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté.
  • Silwet Star významne znižuje rovnomerné priľnutie aplikačnej kvapaliny.
  • Zvyšuj odolnosť proti zmytiu dažďom, zlepšuje účinnosť pesticídov a umožňuje znížiť množstvo aplikačnej kvapaliny.
  • Má zníženú penivosť a nízky bod tuhnutia.
Použitie

Aplikační poznámky
Použití se řídí návodem k použití přípravku na ochranu rostlin. Silwet Star se používá s fungicidy, inskticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m2 Nejvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m2. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2. Aplikace fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Aplikace přípravku
Pomocný prostředek je aplikovatelný běžnými postřikovači a rosiči, které zabezpečí rovnoměrné dávkování. Protož je tento pomocný prostředek toxický pro vodní organismy, nesmí být aplikační kapalinou znečištěny vodoteče a povrch vodních nádrží chemikálií nebo použitými obaly. Pomocná látka nesmí být aplikována s žádným pesticidem do nebo blízko vody.

Příprava aplikační kapaliny
Dodržujte následující plnění nádrže aplikačního zařízení:

1. Naplňte nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidejte pesticid nebo hnojivo podle doporučení v návodu.
3. Za stálého míchání doplňte nádrž na asi 90 % potřebného objemu.
4. Přidejte Silwet Star a míchejte po dobu 1 až 2 minut s nižší rychlostí.
5. Přidejte zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

V dostatečném časovém odstupu před ošetřením se doporučuje provést test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat při použití testované směsi. Nižší dávka vody při dodržení dávkování přípravku může zvýšit riziko jeho fototoxicity, zvláště při nedodržení aplikačních podmínek pesticidů (teplota, vlhkost, růstová fáze apod.)

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Upozornenie

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů ústenka nebo polomaska z filtračního materiálu. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím, při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu, prostorové kultury - nepromokavý plášť s kapucí. Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.

Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této tikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání arosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky-pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném použití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Silwet Star organosilikónovou zmáčadlo, zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny 10 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Silwet Star organosilikónovou zmáčadlo, neiónová pomocná látka k zlepšeniu pokryvnosti ošetrených častí rastlín aplikačnej kvapalinou. Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti častí rastlín aplikačnej kvapalinou.

pôsobenie prípravku

  • Organosilikónovou zmáčadlo Silwet Star je neiónová pomocná látka k zlepšeniu pokryvnosti ošetrených častí rastlín aplikačnej kvapalinou.
  • Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny a umožňuje lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté.
  • Silwet Star významne znižuje rovnomerné priľnutie aplikačnej kvapaliny.
  • Zvyšuj odolnosť proti zmytiu dažďom, zlepšuje účinnosť pesticídov a umožňuje znížiť množstvo aplikačnej kvapaliny.
  • Má zníženú penivosť a nízky bod tuhnutia.
Použitie

Aplikační poznámky
Použití se řídí návodem k použití přípravku na ochranu rostlin. Silwet Star se používá s fungicidy, inskticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m2 Nejvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m2. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2. Aplikace fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Aplikace přípravku
Pomocný prostředek je aplikovatelný běžnými postřikovači a rosiči, které zabezpečí rovnoměrné dávkování. Protož je tento pomocný prostředek toxický pro vodní organismy, nesmí být aplikační kapalinou znečištěny vodoteče a povrch vodních nádrží chemikálií nebo použitými obaly. Pomocná látka nesmí být aplikována s žádným pesticidem do nebo blízko vody.

Příprava aplikační kapaliny
Dodržujte následující plnění nádrže aplikačního zařízení:

1. Naplňte nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidejte pesticid nebo hnojivo podle doporučení v návodu.
3. Za stálého míchání doplňte nádrž na asi 90 % potřebného objemu.
4. Přidejte Silwet Star a míchejte po dobu 1 až 2 minut s nižší rychlostí.
5. Přidejte zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

V dostatečném časovém odstupu před ošetřením se doporučuje provést test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat při použití testované směsi. Nižší dávka vody při dodržení dávkování přípravku může zvýšit riziko jeho fototoxicity, zvláště při nedodržení aplikačních podmínek pesticidů (teplota, vlhkost, růstová fáze apod.)

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Upozornenie

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů ústenka nebo polomaska z filtračního materiálu. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím, při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu, prostorové kultury - nepromokavý plášť s kapucí. Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.

Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této tikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání arosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky-pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném použití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ