Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  Agro Kuprikol 50 prípravok proti hubovým chorobám rastlín 3 x 20 g
Vyprodáno

Agro Kuprikol 50 prípravok proti hubovým chorobám rastlín 3 x 20 g

-7%

Agro Kuprikol 50 prípravok proti hubovým chorobám rastlín 3 x 20 g
Naša cena
1.51 EUR s DPH 
Ušetríte 0.11 EUR (7%)
Cena pred slevou
1.62 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.51 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:33363
EAN:8594013420037
Výrobca:AGRO CS a. s. Česká Skalice
Značka:Kuprikol®  (web)
Kuprikol®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Fungicídny prípravok vo forme zmáčateľného prášku na ochranu proti bakteriálnym a hubovým chorobám rastlín.

Obdobie pre aplikáciu: máj - september

Funkcia prípravku: Fungicíd
Účinná látka: oxychlorid medi 840 g / kg (obsah kovovej medi 500 g / kg)
Nebezpečná látka: oxychlorid medi

doba použiteľnosti
Pri skladovaní v originálnych neporušených obaloch 24 mesiacov od dátumu výroby.

skladovanie
Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch v uzamknutých, suchých skladoch oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok pri teplote +5 do 30 ° C. Chráňte pred mrazom, vlhkom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

balenie
3x20 g + -5% - sáčok z trojvrstvovej fólie v kartónovej škatuli s potlačou.

Upozornenie

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči a dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pro ryby a ostatní vodní organizmy škodlivý. Riziko vyplívající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro zvěř přijatelné. Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
1.51 EUR
100%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Agro Kuprikol 50 prípravok proti hubovým chorobám rastlín 3 x 20 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Fungicídny prípravok vo forme zmáčateľného prášku na ochranu proti bakteriálnym a hubovým chorobám rastlín.

Obdobie pre aplikáciu: máj - september

Funkcia prípravku: Fungicíd
Účinná látka: oxychlorid medi 840 g / kg (obsah kovovej medi 500 g / kg)
Nebezpečná látka: oxychlorid medi

doba použiteľnosti
Pri skladovaní v originálnych neporušených obaloch 24 mesiacov od dátumu výroby.

skladovanie
Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch v uzamknutých, suchých skladoch oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok pri teplote +5 do 30 ° C. Chráňte pred mrazom, vlhkom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

balenie
3x20 g + -5% - sáčok z trojvrstvovej fólie v kartónovej škatuli s potlačou.

Upozornenie

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči a dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pro ryby a ostatní vodní organizmy škodlivý. Riziko vyplívající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro zvěř přijatelné. Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.51 EUR
100%


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ