Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  Nábytok, prach  >  Na nábytok a prach  >  Alex Proti prachu na všetky povrchy antistatický s vôňou záhrady po daždi 400 ml sprej
Ponúkame iba tovar skladom

Alex Proti prachu na všetky povrchy antistatický s vôňou záhrady po daždi 400 ml sprej

-6%

Alex Proti prachu na všetky povrchy antistatický s vôňou záhrady po daždi 400 ml sprej
Naša cena
3.47 EUR s DPH 
Ušetríte 0.21 EUR (6%)
Cena pred slevou
3.68 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.47 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:81077
EAN:8411660521583
Výrobca:Grupo ac Marca Barcelona
Značka:Alex®  (web)
Alex®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Pred použitím pretrepte a aplikujte v krátkych dávkach zo vzdialenosti približne 20 cm. Balík držte vo vertikálnej polohe, mierne naklonený (ale nie horizontálne). Utrite mäkkou handričkou a krúživými pohybmi rozotrite po čistenom povrchu. Neodporúča sa používať na starožitný nábytok, neošetrené drevo alebo so špeciálnou lazúrou. Ak ide o špeciálny kus nábytku alebo máte pochybnosti, pred použitím vykonajte skúšku na mieste s nízkou viditeľnosťou. Nepoužívajte na parkety a podlahy, mohli by sa pošmyknúť. Používajte podľa pokynov.

Upozornenie

Obsahuje heptán, izohexán. Extrémne horľavý aerosól. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívajte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Vyhnite sa vdychovaniu výparov. Obsah a obal zlikvidujte na zbernom mieste špeciálneho alebo nebezpečného odpadu, pokiaľ sa obsah úplne nespotrebuje. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže prasknúť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Tlakový obal: ani po použití ho neprepichnite a nespáľte. Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným ohňom a horúcimi povrchmi. Zákaz fajčenia. 

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.47 EUR
80%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Alex Proti prachu na všetky povrchy antistatický s vôňou záhrady po daždi 400 ml sprej

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Pred použitím pretrepte a aplikujte v krátkych dávkach zo vzdialenosti približne 20 cm. Balík držte vo vertikálnej polohe, mierne naklonený (ale nie horizontálne). Utrite mäkkou handričkou a krúživými pohybmi rozotrite po čistenom povrchu. Neodporúča sa používať na starožitný nábytok, neošetrené drevo alebo so špeciálnou lazúrou. Ak ide o špeciálny kus nábytku alebo máte pochybnosti, pred použitím vykonajte skúšku na mieste s nízkou viditeľnosťou. Nepoužívajte na parkety a podlahy, mohli by sa pošmyknúť. Používajte podľa pokynov.

Upozornenie

Obsahuje heptán, izohexán. Extrémne horľavý aerosól. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívajte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Vyhnite sa vdychovaniu výparov. Obsah a obal zlikvidujte na zbernom mieste špeciálneho alebo nebezpečného odpadu, pokiaľ sa obsah úplne nespotrebuje. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže prasknúť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Tlakový obal: ani po použití ho neprepichnite a nespáľte. Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným ohňom a horúcimi povrchmi. Zákaz fajčenia. 

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.47 EUR
80%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ